Tz 9014      Hattenhofen   (VzG 5503)      26.08.2020