Tz 9013      Hattenhofen   (VzG 5503)      15.09.2020