Tz 9023      Hattenhofen   (VzG 5503)      06.05.2020